ÜRÜNLER / İK Çözümleri / Bordro Plus

LOGO BORDRO PLUS

Logo Bordro Plus kapsamlı yapısı ve üstün ürün özellikleri ile kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle uğraşmaktan ve rutin İşlemlerden kurtarır. BORDRO PLUS ile kurumun personeli için ücretlendirme politikaları belirlenir, puantaj kartları oluşturulur.

Kurumun kendi yapısına göre esnek bir şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintiler tanımlanır. Uygulamada hesaplama dönemleri ödeme gününe göre oluşturulur (ayın 1'i, 15'i vs). Aylık prim ve hizmet belgesi, e-bildirge hazırlanabilir. Aynı gruba bağlı tüm kurumların bordro İşlemleri tek bir yerden toplu olarak takip edilir. Bordro zarfı, e-posta yoluyla şifreli olarak gönderilebilir.

Personele ait puantaj kartları puantaj ön değerleri ve hesap şablonları kullanılarak oluşturulur. MS Excel ile bilgi alışverişi sayesinde, puantaj ve ücret bilgileri tablolama aracı ve yöntemleri ile daha hızlı ve esnek şekilde islenerek ve tek işlem ile programa aktarılabilir.

Puantaj hesaplamalarında formül kullanımıyla hakların, ödemelerin ve puantaj değerlerinin hepsi ya da çoğu aynı olan çalışanların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapılır. Puantaj öndeger tanımları ve tanımlarda bulunan formüller ile hem zaman tasarrufu sağlanır hem de hata yapma olasılığı azalır. Personele ait özel sigorta işlemleri de uygulama içinden takip edilir ve puantaj hesaplarına yansıtılır. Ücret hesaplamaları netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplanır. Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret vb.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınır. Toplu Sözleşme farkı hesaplanır. 3sten çıkış işlemleri sırasında ise kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanır ve istenilirse fark bordrosu hazırlanır.

Bankalara otomatik ödeme emri çıkartan elektronik banka sistemi bulunur. Çalışılan her bankanın formatı otomatik ödeme emri için yazılıma kullanıcılar tarafından kolaylıkla uyarlanır.

Bordro bilgilerinin tümü muhasebeleştirilmek üzere dışarı aktarılabilir. Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilir. Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar uygulamada basılır. Kuruma veya işyerlerine göre döküm alınır. Bütün kurumların toplu bildirge basımı tek seferde yapılabilir. Matbu formlardaki format değişimleri kullanıcı tarafından kolaylıkla yazılıma uyarlanır.

Hatırlatıcı ile tüm resmi bildirgelerin son basım tarihleri ve zaman asımları konusunda kullanıcı uyarılabilir ve aynı menüden ilgili isleme doğrudan kolay erişim sağlanır.

Tahakkuk toplamları, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi is akısını Kolaylaştıracak ve hız kazandıracak raporlar alınabilir.

Personele verilecek olan borçlar özelliklerine göre tanımlanır ve personelin aldığı borç/avans takip edilir. Kuruma özgü, istenen sayıda personel borç tanımı yapılır. Borç işlemleri bölümünde personele verilen borçlar ve ödemeler izlenir. İstenirse borçlar otomatik olarak puantaj hesaplarına yansıtılır veya doğrudan tahsil edilir.
Personelin kullandığı izinler özelliklerine uygun olarak tanımlanır, tek bir izin kaydı üzerinden personelin kullandığı tüm izinler detay bilgileri ve onay mekanizmaları ile izlenir, izin formu bastırılır.

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

BORDRO PLUS

Tüm   firma   ve   kurumlara   rekabet   avantajı   sunan   faktörlerden   biri,   belki   de   en   önemlisi   insan kaynağıdır.  Kurumun  misyon  ve  hedefini  benimsemiş,  iyi   eğitim  almış,  konusunda  uzman  kişilerin doğru işi yaptıkları firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici olur.

BORDRO PLUS uygulaması verimli insan gücü ile firma ve kurumların misyon ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı hedefler. Aynı zamanda uygulama, kapsamlı ve kurum ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilen esnek bir yapı sunar ve üstün ürün özellikleri ile farklılık yaratır.

BORDRO  PLUS,  çalışanların  kendilerine  en  uygun  pozisyonlarda  çalışmalarını  sağlayarak  hem motivasyonlarını artırır; hem de departmanların birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayarak kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adım ve kuralların oluşturulmasına olanak tanır.

BORDRO PLUS, modüler bir yapıdan oluşmakta olup temel modül Sicil Yönetimi’dir. İstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Bordro, Bordro Plus WEB gibi kurumun ihtiyaç duyduğu modüller ile zenginleştirilerek gelişime açık yapısı ile İnsan Kaynakları’na kademeli geçiş yapma olanağı sunar.

BORDRO PLUS,   sunduğu   esnek   yapı   ve   zengin   ürün   özelliklerinin   yanı   sıra   kolay   kullanımı, kısa öğrenme süresi,  basit  ve  çabuk  şekilde uyarlanabilirliği ile  de  kurumların bilgi  teknolojilerine yaptıkları yatırımdan maksimum fayda elde etmelerini sağlar.

ÖZELLİKLER

SİCİL YÖNETİMİ

Etkin Personel Bilgisi Takibi...

Bordro Plus   uygulamasının temelini oluşturan Sicil Yönetimi modülü ile kurum çalışanlarının işe giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra   çalışanlara  ait   çok  detaylı  bilgi   takibi yapılır.  Sicil  Yönetimi  ile  amaçlanan insan kaynakları  çalışanlarının ofis  yükünü azaltmak,   çok çeşitli analizler  sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterici olmaktır.

Bordro  Plus uygulamasının en önemli özelliklerinden  biri  esnek  yapısıdır.  Kurumlar kendi   yapılarına   göre   çok   sayıda   alan   veparametreyi tanımlayabilir. Bu esneklik kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışanları ile ilgili bilgi takibini
sağlıklı bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

- Kurum  çalışanlarına  ait  sağlık,  eğitim,  öğrenim,  yabancı  dil,  zimmetli  duran  varlık  takibi gibi detay bilgilerin takibini yapar,
- İşe giriş ve çıkış işlemlerini kolaylıkla takip eder,
- Çalışanların  eğitim  ve  yetkinlik  bilgilerini  kurum  içinde  aldıkları  eğitimleri  izleme olnağı sağlar,
- Kullanıcı  tanımlı  alanlar  sayesinde  kurumun  ihtiyacı  doğrultusunda  çalışanlarla  ilgili  bilgi takibi yapar, raporlama ve istenirse puantaja yansıtır; Sicil kartı üzerinde fotoğraf veya imza gibi görsel bilgi saklanabilir,
- Dokümantasyon takip özelliği ile sicil kartından istenilen dosyalara kolaylıkla ulaşır,
- Toplu ücret ayarlama ile zaman tasarrufu sağlar ve unutmaları engeller,
- Zaman izli kayıtlar sayesinde tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişikliklere, atamalar ile ilgili bilgilere eksiksiz olarak ulaşır, geçmişe yönelik sağlıklı raporlama olanağı sunar,
- Toplu  atama  özelliği  ile  Kurum-isyeri-bolum  ve  birim  değisiklikleri  belirli  filtrelere  gore daha kısa zamanda ve oplu olarak “Toplu atama” islemleri ile yapılabilir.
- Kapsamlı eski personel takibi ile işe tekrar alınan personelin işlemlerini aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip ederek, tekrar bilgi girişini önler,
- Sicil ve başvuru kartlarına personel pasaport bilgileri girilebilir,
- Sicil kartındaki bilgileri, ilgili kişilere e-posta ile göndererek zaman tasarrufu sağlar.

BORDRO

Bordro İşlemlerine Kesin Çözüm…

Bordro modülü ile kurumun personeli için ücretlendirme politikaları  belirlenir, puantaj kartları  oluşturulur.   Bordro modülü kapsamlı yapısı ve üstün ürün özellikleri ile kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle uğraşmaktan  ve  rutin  işlemlerden  kurtarır.  Sigortalı  personelin yasal işlemlerinde kesin çözüm sunmakla kalmayıp, standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın-yayın iş kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran kurumların ihtiyaçlarını da tam olarak  karşılar.  Uygulama,  Sosyal  Güvenlik Kurumuna tabi çalışanların tüm bordro işlemleri ile ilgili fonksiyonları   gerçekleştirip   yasal   raporları   sağlar   ve   Emekli Sandığı  ve  Bağkur’a  bağlı  çalışanlar  için çözüm   sunar.   Dövizli yapısı,  mevzuat  değişikliklerinin  gerektirdiği  yeni  uygulamaların
kısa  sürede uygulamaya eklenme güvencesi ve insan kaynaklarının daha  verimli  kullanılmasını  sağlayan  ürün  özellikleri  ile  Bordro modülü kurumlara, çalışanlarına sağlıklı ödeme yapma olanağının
yanı sıra  işgücü ve zaman tasarrufu da sağlar.

- Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve 657 sayılı kanuna tabi çalışanlar için mevzuata tam uyumlu bir bordro çözümüdür,
- Puantaj ve  ücret bilgilerini tablolama aracı  ve  yöntemleri ile  daha hızlı  ve  esnek  şekilde işleyebilir ve tek işlem ile programa aktarır,
- Dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri yapar,
- Hesaplama dönemlerini ödeme gününe göre oluşturur (ayın 1’i, 15’i vs),
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe giriş çıkış belgesi, E-bildirge hazırlayabilir ve bu evrakları program içinden SGK’ya aktarır,
- İşyeri bazında dönem kapatarak, puantaj hesaplayabilir,
- Aynı gruba bağlı tüm kurumların bordro işlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip eder,
- Puantaj ön değerleri ile puantaj hesaplamalarında zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlar,
- Puantaj hesaplamalarında formül kullanımıyla hakların, ödemelerin ve puantaj değerlerinin hepsi ya  da çoğu aynı olan çalışanların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapar,
- Puantör  Girişi  seçeneği  ile  çalışanın  günlük  çalıştığı  saatlerin  puantör  olarak  girilmesi, Excel’den aktarılabilir ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılır,
- Puantör Veri  Aktarım işlemi  ile,  önceden açılmış puantaj kartlarına, Filtreler  seçeneği ile
belirlenen personele ait puantaj kartlarına çalışma saatleri toplamı aktarılır.
- Resmi İşlemlerin takibini ve raporlamasını yapar,
- Tahakkuk  toplamları,  masraf  merkezi  dağıtım  raporu,  kıdem  ihbar  yükü  gibi  iş  akışını kolaylaştıracak ve hız kazandıracak raporlar alır,
- Çalışanların maaş bordrolarını e-posta ile gönderir,
- İşten çıkış işlemleri sırasında ise kıdem ve ihbar tazminatı hesaplar ve istenilirse fark bordrosu hazırlar,
- Asgari ücretin SGK taban matrahının altında kalması durumunda hesaplamalar yapar ve bunu bordroya otomatik yansıtır,
- Bankalara otomatik ödeme  emri  çıkartan elektronik banka sistemi ile  pratiklik ve  zaman tasarrufu sağlar,
- GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ile entegrasyon sayesinde bordro ve borç işlemlerini muhasebeleştirerek zaman tasarrufu sağlar,
- Kullanıcı tanımlı alanlar ile özelleştirme imkanı sağlar,
- Hatırlatıcı ile tüm resmi bildirgelerin son basım tarihleri ve zaman aşımları konusunda uyarı ve bu menüden ilgili işleme doğrudan erişim sağlar.

BORÇ / AVANS YÖNETİMİ

Borç/Avans yönetimi, personelin iş avanslarının, maaş avanslarının  ve  masraflarının  takip edilmesinde, borçlarının taksitlendirilip, ödeme planlarının belirlenmesinde kullanılır. Bu  modül  ile  farklı  borç  tanımları  yaratabilir,  borçlara  ait talep işlemlerine ait onaylama mekanizması pratik bir şekilde yönetilebilir. Ayrıca çeşitli geri ödeme planları tarif edilerek, bunların izlemesi ve raporlaması yapılabilir. Modülün genel özellikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir;

- Borç tipleri iş avansı, maaş avansı, taksitli borç vs. Şeklinde tanımlanabilir,
- Borç almak isteyen personel tarafından sisteme borç talepleri eklenebilir,
- Borç talebine ait onaylama, iptal veya bekletme süreçleri izlenebilir,
- Borç tanımlarına ait geri ödeme planları ile kapatma işlemleri yapılabilir,
- Borç üretme veya kapatma işlemleri arzu edilirse toplu olarak yönetilebilir.

İZİN YÖNETİMİ

Çalışanların İzinlerini en doğru şekilde planlamanın ve izlemenin yolu...

Zaman/Devamlılık sisteminin tasarlanması; Yöneticilerin ve çalısanların insan kaynakları ve bordro ile ilgili kritik problemlerinin cozumlenmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Firmalar bu özellik ile çalısanların  çalısma  saatlerini,  çalısma  takvimlerini,  tatil/sağlık  takiplerini,  personelin  izin hakedişlerini hesaplayabilirler ve  de takibini yapabilirler. Bu  modülde Yasal izin  defteri (kim ne zaman izin  kullandı, kullanacak), her çalısan için yasal yıllık izni hak ettiği tarih, yıllık izin süresi, İzin planlama (kim hangi tarihler arasında izinli olacak, geçen yıldan izin devri olacak mı? İzin devri olacaksa kaç yıl devrebilecek vs.) gibi işlemleri çözümleyebilirler.

İŞ AKIŞ YÖNETİMİ

İş akışı modülü ile belirlenen kurallar çerçevesinde bilgi ve işlemlerin kullanıcılar arasında dolaşımı sağlanır
ve yapılması beklenen iş ve ona ait tüm unsurların tam veya parçalı olarak otomasyonu sağlanmış olur.

İş Akış   Yönetimi,   işlemsel   veya   yönetimsel   süreçlerin,   elle   onay   ve   kontrol   işlemlerini   ortadan kaldıracak şekilde elektronik ortamda izlenmesine ve yönetilmesine imkan veren araçlar olarak tanımlanmaktadır.   İş   Akışı   Yönetimi,   aynı   veya   farklı   tipteki   kullanıcıların   bilgi   göndermesini,   iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır. Örnek olarak bir personelin sisteme avans talebine girmesi sonucunda bu talebin yönetici ekranına düşmesi ve onaylama için değerlendirilmesi gibi  senaryolar, iş akış yönetimi modülünde içerisinde kurgulanabilecek senaryolardan sadece bir tanesidir.

ANALİZ ve RAPORLAMA

Değerli kurumsal verilerinizi, doğru ve zamanında kararlar için paylaşılan bilgilere dönüştürün...

Günümüz iş dünyasında bilgi en önemli güç; ancak sahip olduğunuz bilgi doğru analiz edilip raporlanmadığı sürece sadece içinden çıkılmaz bir yığın anlamına geliyor. Teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde şirketler çeşitli kaynaklardan bilgi akışını sağlamayı başarıyorlar, ancak etkin raporlama halen pek çok kurum için aşılması gereken önemli bir engel, çünkü bilgi doğru işlenmediği sürece karar almaya hiç bir katkı sağlayamıyor.

Bordro Plus’ın zengin raporlama teknolojisi iş tanımları ve süreçler ile ilgili etkin yönetime olanak tanır. Çalışanların veya insan kaynakları süreçlerinin risklerini belirleyerek risk analizi yapabilirsiniz. Böylece risk ve fırsatlara ilişkin daha açık ve geliştirilmiş stratejik iş kararları verebilir, operasyonel sürprizleri en aza indirebilir,   daha   etkin   uygulamalarla   kurumsal   verimliliğinizi artırabilirsiniz.  Örneğin;  şirketinizde  5. yılını  dolduran  çalışanlara  ödül  dağıtacaksanız,  5  yıllık çalışanların raporunu alabilir, kaç adet ödül siparişi vereceğinizi kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Ya da tüm personel bilgilerine ulaşarak üniversite mezunu çalışanlarınızın tüm şirket çalışanlarına oranını raporlar aracılığıyla kolaylıkla saptayabilirsiniz.

Rapor Tasarım Aracı ile işlemlerinizi kaydedeceğiniz standart formları ve bu işlemlerin sonuçlarını analiz ederek gerekli kararları vermenizde yardımcı olacak standart raporları herhangi bir programlama yapmadan kolaylıkla elde edebilirsiniz. Aynı zamanda IK için geliştirilen teknoloji ile ürünün kurulumu sırasında kullanıcıya özel rapor tasarımları, danışmanlığa ihtiyaç olmadan kısa sürede tasarlanır. Kolay tasarım aracı ile raporlarınızda çok çeşitli görsel değişiklikler yapabilir, şirket logosu gibi çizim ve grafikleri kullanabilir, zengin formül kullanımı ile sistemde tutulan alanlara ek yeni alanlar ekleyebilir, e-posta ile bir başka kullanıcıya raporları gönderebilirsiniz.

Pivot  Tablolama Özelliği  ile  analiz  gerektiren  veya  karar  süreçlerini  etkileyecek olan  veriler,  esnek bir şekilde düzenlenebilir. Satır ve sütunlardaki bilgiler, raporlayan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilir. Yapılan bu tasarım isteğe bağlı olarak kaydedilebilir.
 
Rapor   Üretici   ile   kullanıcılara   ürün   veri   tabanındaki   her   türlü   bilgiye   sorgulama   cümleleri   ile ulaşabilme ve sonuçları rapor formatında alabilme imkanı sağlar. Böylece çok esnek raporlar tasarlayabilir, her ihtiyaca cevap verecek farklı raporlar üretebilirsiniz. Aynı zamanda İnsan Kaynakları’nın zengin içerikli ve pratik kullanımlı Tablo Raporları ile SQL kullanımına gerek kalmadan sorgu cümlecikleri yardımıyla sisteme girilen bilgileri geniş kapsamlı olarak değerlendirebilirsiniz.

Raporlarım ile programda sıklıkla kullanılan raporlar filtreleri, kullanılan tasarımları ile birlikte kaydedilerek tek bir ekranda listelenebilir. Böylelikle hızlı bir şekilde sık kullanılan raporlar listesine erişilerek, yeniden filtre tanımları yapılmasına gerek kalmadan, raporlar görüntülenebilir.

Bordro Plus’ın yardımcı araçları ile iş yükünüzü azaltın...

BORDRO PLUS, sizlere günlük operasyonel işleriniz sırasında zamandan tasarruf edebileceğiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltarak hataları minimize edebileceğiniz pek çok araç sunmaktadır.

Doküman Yönetimi ise “doküman-kayıt ilişkisi kurma özelliği” sayesinde ihtiyaç duyulan dokümanları e- posta ile gönderir, elektronik ortamda takip edebilir. Böylelikle, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması,  dosyalanarak  arşivlenmesi  gibi  işlemlerde  harcanan  emek,  zaman  ve masraflar  en  aza indirilerek verimlilik elde edilir, bilgi en etkin şekilde kullanılmış olur.

Görev  Zamanlayıcı,  takvime  bağladığınız  görevlerinizi  zamanı  geldiğinde  otomatik  olarak  sizin adınıza çalıştırmaya başlar, her görevin başlangıcında ve tamamlanması durumunda uyarı verebilir, görevin tamamlanmasıyla birlikte bütün sonuçları ilgiliye/ilgililere e-mail veya SMS ile gönderir.
Hatırlatma, e-mail, SMS ve mesajlaşma fonksiyonları ile de entegre çalışabilen görev zamanlayıcı sayesinde  firma içerisinde mesajlaşmak  da  mümkündür.  Tüm bu özellikler  sayesinde  gün  içinde yapmanız gereken pek çok  rutin operasyonel işlemi otomatize ederek zaman tasarrufu sağlayabilir,    daha    stratejik    işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.
Örneğin, bordro hesaplama adımlarında Görev Zamanlayıcı sayesinde zamandan büyük oranda tasarruf edebilirsiniz. Puantaj kartı üretme veya borçları aktarma gibi kritik birçok bordro hesaplamasını  tanımlayıp,  belirli  bir  saatte  bu  operasyonların  gerçekleşmesini  sağlayarak,  bilgisayarın başında bu işlemlerin yapılması için saatler kaybetmezsiniz.