ÜRÜNLER / e-Devlet Çözümleri / e-Defter

Logo e-Defter
LOGO e-DEFTER

GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması J-Guar, Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO3 ürünleri ile Entegre olarak çalışabilmektedir.
Ayrıca farklı yazılımlar kullanan işletmeler için bazğımsız e-Defter modülü de bulunmaktadır.

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...

LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

e-Defter Uygulama Detayları

•Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
•Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
•e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
•e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
•Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
•Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,
Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmesi,
Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,
Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO 3) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.
e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için tıklayınız.

e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.

19 Ekim 2019 tarihli Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 3 ile e-defter geçişi düzenlenmiştir.

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.
Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk

e-Fatura

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2018 veya 2019 hesap döneminde bu şartı sağlayan mükellefler) 01.07.2020 Zorunlu
Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 01.07.XXXX Zorunlu
EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
İnternet Aracılığı ile satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler 01.07.2020 Zorunlu
İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
3065 Sayılı KDV kanununun 11.Maddesi kapsamında mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar 01.07.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları bilinmiyor Özel grup
GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Arşiv Fatura

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL'yi aşması durumunda) e-arşiv fatura düzenlemeleri zorunludur.

e-Defter

e-Fatura Uygulamasına Dahil olanlar e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte Zorunlu
Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler 01.01.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları   İsteğe bağlı
Özel Uygulama : e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

e-İrsaliye

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler 01.07.2020 Zorunlu
Şeker İmalatçıları 01.07.2020 Zorunlu
Demir Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 01.07.2020 Zorunlu
Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 01.07.2020 Zorunlu
2018 ve müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Serbest Meslek Makbuzu

01.02.2020 itibariyla faaliyetine devam edenler 01.06.2020 Zorunlu
01.02.2020 'den sonra faaliyetine başlayacak olanlar Başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu  

e-Müstahsil Makbuzu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup müstahsil makbuzu düzenleyenler 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu

e-Gider Pusulası

Birinci ve İkinci sıfı tüccarlar İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Kazancı basit usulde tespit edilenler İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Defter tutmak mecburiyetinden olan serbest meslek erbabı İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Defter tutmak mecburiyetinden olan çiftçiler İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Bilet

Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi olanlar 01.01.2020 Zorunlu
Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar 01.07.2020 Zorunlu
Özel Uygulama: Ayrıca Yerli ve Yabancı Fiş Gösteriminde bulunanların düzenledikleri e-bilet e-Bilet Raporu ile birlite rapor özetlerini saklamaları zorunludur.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Sigorta Poliçesi

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Döviz Alım-Satım Belgesi

Döviz alım satım faaliyetine yetkili Müesseseler İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Dekont

Bankalar İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Bu Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler: V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 397-415-421-433-462-463-487
Bu tebliğ ile V.U.K. Genel Tebliği (Sıra No:454) 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Tebliğlere yapılan atıflar, ilgisine göre bu Tebliğe yapılmış sayılır.

İletişim Formu
Ad Soyad
:
Firma Ünvanı
:
e-posta
:
Telefon
:
İlgilendiğiniz Logo Ürünleri
:
İlgilendiğiniz e-Devlet Çözümleri
:
İlgilendiğiniz eof Ürünleri
:
Detay
: