Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
ERP Nedir? ERP Yazılımları ve Kapsamları

ERP ‘nin TARİHÇESİ

1960′lı yıllarda bilgisayarların işletmelerde yaygınlaşmasıyla birlikte ilk MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması) yazılımları kullanılmaya başlandı. Bu sistem ilk zamanlarda oldukça basitti ve sadece ürün ağaçlarını ve stokları kapsıyordu.
MRP sistemi 1980′li yıllarda üretim işletmelerinin üretimle ilgili bütün faaliyetlerini (satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) kapsamaya başladı. Bu sistem ilerledikçe MRP II (Manufacturing Resources Planning-İmalat Kaynakları Planlaması) adını aldı.
1990′lı yıllara geldiğimizde ise artık bu sistemler sadece üretim sektörünü değil aynı zamanda hizmet veren sektörleri de kapsamaya başladı. Yönetim sisteminin kapsadığı sektörlerin artmasıyla doğru orantılı olarak faaliyet birimleri de arttı (servis, bakım, insan kaynakları…). Bu geniş ölçekli ve daha kapsamlı sistemlere ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) denildi.
2000′li yılların başlarında ise mevcut ERP sistemlerine işletmenin ihtiyaçlarını ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı kavramlar eklendi. Bu kavramlar; CRM (Customer Relationship Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi), SCM (Supply Chain Management- Tedarik Zincir Yönetimi) ve İşletme Zekası (BI) gibi kavramlardı.

ERP NEDİR ?

İngilizce ‘de Enterprise Resource Planning olarak adlandırılan ERP yazılımları Türkçe’de Kurumsal Kaynak Planlaması olarak anılmaktadır. ERP sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının, tüm süreçlerinin entegre bir biçimde yönetmeye imkan sağlayan sistemlerdir. Daha genel anlamda; İşletmenin, tüm departmanları arasında bütünleşik olarak, veri – bilgi girişleri ve çıkışları (Input/Output) sağlayarak, geniş kapsamlı müdahalelerin yapılabileceği yazılım paketleridir.
Günümüzde işletmelerin büyümeleri, çok tesisli hale gelmeleri, farklı ülkelerde fabrika sahibi olmaları onları uluslararası standartta çalışmaya, rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamaya zorlamaktadır. ERP en temel anlamıyla, kurumun departmanlarını tek bir veri tabanında toplayıp tüm çalışanların müşterek veri paylaşımına izin veren bilgisayar sistemidir. İşte bu noktada işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resources Planning – ERP) kullanımına ihtiyaç doğmuştur.

ERP ‘nin KAPSAMI

Bir ERP sistemi, içerisinde birden çok modülü barındırır. Bu modüller; Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), İmalat Kaynak Planlaması (MRPII), Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), Tedarik Zincir Yönetimi(SCM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) ve benzerleri şeklindedir.

MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması): Envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve verimliliği artırmak, alıcıya yapılan hizmeti artırmak amacıyla ve doğru ürünü minimum maliyet ve sürede, belirlenen limit değerlerinde temin etmek için geliştirilen yönetim sistemidir.

MRP2 (Manufacturing Resources Planning-Üretim ( İmalat ) Kaynakları Planlaması): Bir üretim işletmesinin tüm kaynaklarının etkin ve verimli olarak planlanması yöntemidir.

DRP (Distribution Resources Planning-Dağıtım Kaynakları Planlaması): Dağıtım Merkezlerinin ihtiyaçlarının belirlenerek merkeze bildirilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, dağıtım kaynaklarının verimli ve en etkili şekilde kullanılabilmesi için planlamanın ve kontrollerin tam olarak yapılmasıdır.

CRM (Customer Relationship Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi): Müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenerek, hızla ve isteklere tam cevap verebilme kabiliyetini kullanarak, ilişkilerin en üst seviyede ve etkin biçimde yönetilmesini ifade eder.

TQM (Total Quality Management-Toplam Kalite Yönetimi): Hizmet veya ürünü arz ve talep eden arasındaki beklentilerin yerine getirilmesini amaç olarak edinen, çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmasıyla tüm süreçlerin devamlı olarak iyileştirilmesini hedef alan yönetim felsefesidir. Müşteri memnuniyetini garanti altına almayı, ürün kalite gelişimini sağlamayı ve tüm çalışanların bu iki noktaya odaklanmalarını sağlamayı hedefler.

SCM (Supply Chain Management-Tedarik Zincir Yönetimi): Müşteriye; doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru yerde, tüm tedarik zinciri boyunca en düşük maliyetle ulaştırılmasını sağlayan, para ve malzeme ile ilişkilerinin düzenlendiği, tedarikçi değerlendirme kriterlerinin belirlendiği ve takip edildiği yönetimdir.

HRM (Human Resources Management-İnsan Kaynakları Yönetimi): İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yeterli sayıda ve nitelikte personelin iş başvurusu, işe alınması, eğitimi ve branşı ile gelişiminin sağlanması, performans değerlendirilmesi gibi işlemleri kapsar.

Dokümanı indir