Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
İK /Puantör Uygulamaları ile çalışanın günlük çalıştığı saatlerin puantör olarak girilmesi, excelden aktarılabilmesi ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılması
İK /Puantör Uygulamaları - Ek Özellik Paketi II IK 4.
03.
00 sürümü birlikte, EK özellik Pakti II kapsamında; çalışanın günlük çalıştığı saatlerin puantör olarak girilmesi, excelden aktarılabilmesi ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılması sağlanmıştır.

Bu bilgilerin takip edilmesi ve puantajlara aktarılabilmesi için; “Puantör veri girişi”, “Puantör veri aktarımı” özellikleri programa eklendi.

Bordro /Kayıtlar /Puantör Veri Girişi
Personelin ay içerisinde çalıştığı günlerdeki saat bilgisi girişi; Bordro/Kayıtlar/Puantör Veri Girişi seçeneği ile yapılır.

Puantör veri girişi listesine sağ klik seçeneklerinden “Ekle” diyerek veri girişinin yapılacağı aya ait “Puantör” formu açılır.

Puantör üzerinde

Ay
Yıl
Parametre Türü
Çalışma Parametresi
Bilgileri girilir.
Veri girişinin hangi personeli kapsayacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Puantör veri girişi formu başlığında:
Ay : Personelin çalıştığı günlere karşılık girilecek saatlerin hangi aya ait olduğu seçilir.
Ay bilgisi çalışma tarihine göre öndeğer olarak forma yansır.

Yıl : Personelin çalıştığı günlere karşılık girilecek saatlerin hangi yıla ait olduğu seçilir.
Yıl bilgisi çalışma tarihine göre öndeğer olarak forma yansır.

Parametre Türü : Personelin “Mesai ya da Ek mesai” bilgisine göre hangi türün belirlendiği seçenektir.
Personelin Mesai ve Ek Mesai bilgileri Puantör veri girişi ile ayrı ayrı formlara kaydedilir.

Çalışma Parametresi : Parametre Türü’ndeki seçeneğe göre kaydı girilecek çalışma parametresinin belirlendiği seçenektir.
Örneğin personelin “Normal” çalışma saati ile
“Haftasonu” çalışma saati puantör veri girişinde ayrı ayrı formlara kaydedilir.

Formda tüm firmalarda çalışan tüm personel listelenir.
Formun sol alt köşesindeki Filtre bölümünden istenilen filtreler verilerek giriş yapılacak personel bilgisi filtrelenebilir.
Yine formun sol alt köşesinde yer alan “Temizle” butonuna basarak formdaki girilmiş bilgiler silinebilir.

Puantör veri girişi formunda seçilen ” Ay”ın gün sayısına göre “Gün” kolonları listelenir.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Eylül ayı için 30 tane “Gün” kolonu olurken, Ekim ayı için 31 tane gün kolonu olacaktır.
Personelin ilgili ayın 1’inden itibaren her gün kaç saat çalıştığına ait saat bilgisi bu kolonlara yazılır.

İlgili aylara ait farklı çalışma parametreleri farklı formlarla kaydedildiğinde “Puantör veri girişi” browser ekranında kayıtlar Yıl, Ay, Çalışma Parametresi ve Parametre türüne göre listelenir.

Puantör Veri Girişi bölümünde kayıt edilen saat bilgleri Bordro/İşlemler/Puantör Veri Aktarımı seçeneği ile daha önceden boş olarak oluşturulmuş puantaj kartlarına aktarılır.

Puantör veri aktarım işlemi ile, önceden açılmış puantaj kartlarına, filtreler seçeneği ile belirlenen personele ait puantaj kartlarına çalışma saatleri toplamı aktarılır.
Aktarımda filtre seçenekleri arasında yer alan “İşlem Tarihi’ dikkate alınır ve bu döneme ait çalışma saatleri toplamı aktarılır.

Puantör Veri Aktarımı’nda Dikkat Edilecek Noktalar Veri aktarımından önce, aktarım yapılacak dönem için puantaj kartlarının boş olarak oluştulması gerekir.
Puantaj kartları “Puantaj kartı üret” seçeneği ile ya da elle puantaj kartı eklerken; puantaj kartı içerisinde sağ klik “Öndeğer uygula” seçeneği ile oluşturulmalıdır.

Kullanılacak “Puantaj Öndeğeri” tanımında, aktarım yapılacak parametrelerin parametre tanımı “+” olarak belirlenmiş olması gerekir.
Puantaj kartlarına aktarılacak olan puantör bilgileri, “Excel’den veri aktarımı” ile “Puantör Veri Girişi” bölümüne aktarılabilir.
Ik 4.
03.
00 sürümü ile beraber Araçlar/İşlemler/Excel’e veri aktarımı ve Excel’den veri aktarımı seçeneklerine “Puantör Bilgi Aktarımı” seçenekleri eklenmiştir.

Excel’e Veri aktarımında yer alan “Puantör Bilgi Aktarımı” aktarılan şablon üzerinde, ilgili sicil numarası için ay ve yıl değerlerine uygun olarak Parametre Türü ve Çalışma Parametresi değerlerine göre günlük çalışma saati değerleri sisteme aktarılır.
Excel dosyasında:
Ay : Personelin saat bilgisine ait Ay
Yıl : Personelin çalıştığı saat bilgisine ait Yıl
Mesai Tipi : Giriş yapılacak saat bilgisinin tipi.
1 Mesai / 2 Ek Mesai’yi ifade eder.

Mesai Numarası : Giriş yapılacak saat bilgisinin hangi parametre karşılığı olduğunu ifade eder.
Bu hücreye, kurum Çalışma parametrelerinde yer alan çalışma parametresi numarası yazılır.
Örneğin; 1 numaralı parametre Normal Mesai / 2 numaralı parametre Hafta Tatili v.b.

Yukarıdaki örneğe göre Samet Kurt adlı personelin Eylül 2010 tarihindeki (1 Normal çalışması karşılığı) puantör veri girişi ekranına yansıyacak toplam çalışma saati : 22,5 olacaktır.

Yukarıdaki formata göre kaydedilen bilgiler “Excel’den Veri Aktarı : Puantör Bilgi Aktarımı” seçeneği ile öncelikle Puantör Veri Girişi browserinda oluşturulur.
Daha sonra Bordro /İşlemler/Puantör Veri Aktarımı seçeneği ile puantaj kartlarına aktarılır.
Puantör Veri Girişi bölümüne girilen bilgiler ; “Bordro/Raporlar” altında yer alan “Puantör Değerleri Raporu” ile raporlanır.